O nás

Medzi základné praktiky Cirkvi Kristovej patria:

Krst ponorením: Cirkev Kristova verí v krst ponorením na odpustenie hriechov a ako verejné vyhlásenie viery. Praktizujú krst pre veriacich, ktorí dosiahli vek zodpovednosti.

Večera Pánova: Cirkev Kristova slávi večeru Pánovu každú nedeľu ako pamiatku Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania. Veria, že táto prax by mala byť jednoduchá a úctivá, ako je to opísané v Novom zákone.

Spev a cappella: Cirkev Kristova praktizuje a cappella spev počas bohoslužieb bez použitia hudobných nástrojov. Veria, že toto je spôsob, ktorý raná cirkev uctievala.

Zborová autonómia: Kristova cirkev má zborovú štruktúru a každá kongregácia je vo svojom riadení autonómna. Neexistuje žiadny ústredný riadiaci orgán ani hierarchia.

Kázanie zamerané na Bibliu: Cirkev Kristova verí v autoritu Biblie ako inšpirovaného Božieho slova. Kázanie zamerané na Bibliu je kľúčovou súčasťou ich bohoslužieb.

Evanjelizácia: Cirkev Kristova kladie silný dôraz na evanjelizáciu a šírenie posolstva evanjelia iným. Veria, že zodpovednosťou každého kresťana je zdieľať svoju vieru s ostatnými a pomáhať druhým stať sa Kristovými učeníkmi.

Kontakt

Bohoslužby v Kristovej cirkvi sú zvyčajne jednoduché, zameriavajú sa na zborový spev, modlitbu, kázanie a slávenie Večere Pánovej.

Bohoslužby sa konajú každú nedeľu o 10.00.

Adresa:

Raketová 1/A, Košice
Info: +421 905 384 263